วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 พ.ค. 2560 สป 0023.3/ว1687 สป 0023.3/ว1687 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การจัดประกวด หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด และ อำเภอสะอาด (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2560 สป 0023.3/ว1678 สป 0023.3/ว1678 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การจัดงานแถลงผลงานวิชาการ ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2560 สป 0023.3/ว1691 สป 0023.3/ว1693 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลรถรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2560 สป 0023.3/ว1690 สป 0023.3/ว1690 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การประชุมเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดสมุทรปราการ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2560 สป 0023.3/ว 1659 สป 0023.3/ว 1659 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2560 เรื่องการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2560 สป 0023.3/ว 1625 สป 0023.3/ว 1625 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2560 เรื่องโครงการ-กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2560 สป 0023.3/ว 1651 สป 0023.3/ว 1651 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2560 เรื่องแจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนา และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
24 พ.ค. 2560 สป 0023.3/ว 1624 สป 0023.3/ว 1624 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2560 เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2560 สป 0023.1/ว 1616 สป 0023.1/ว 1616 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่องประชาสัมพันธ์การกระทำจากผู้ไม่หวังดีและเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2560 สป 0023.5/ว 1611 สป 0023.5/ว 1611 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2560 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนธันวาคม 2559 และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน) ประเภท1